Энергетик ичимлик «18+»

Бренд: 18+

Фаолият доираси: Энергетик ичимлик

Сегмент: Урта (Middle priced)

18+ энергетик ичимлигининг бренди уч хил йуналишлардан (йулбарс, тезлик, тунги дискотека) келиб чиккан холда, бренднинг космополитик характерини курсатади ва ракобатдош продуктларнинг ичида ажралиб туради (ракобатдош продуктлар асосан куч ва электр тулкинларини тасвирлашади). Бренднинг номи 18 ешга етмаган одамларга энергетикни сотиш мумкин эмаслигини англатади.

«18+» Бренди «Germes North Trade» компаниясининг шахсий мулки

Махсулот дизайни: Бегзод Узоков

Бренднинг платформаси: Жамал Акбаров, Азиз Юсупов

1 2 3 4 SONY DSC 6 7

8